Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.05.2016 r.), ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec" informuje, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" z siedzibą w Toruniu przy ul. Broniewskiego 53E/2.
  2. W Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych (IOD), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 507-476-067.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych związanych z administrowaniem i zarządzaniem lokalami w zasobach Spółdzielni, w tym reprezentowania Pani/Pana wobec podmiotów dostarczających media, odbierających odpady, świadczących usługi ubezpieczeniowe itp. i/lub obowiązków ciążących na Spółdzielni wynikających w szczególności z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych członków Spółdzielni, innych osób posiadających tytuł prawny do lokalu oraz ujętych w ewidencji Spółdzielni a także faktycznie korzystających z lokalu stanowi art. 6 ust. 1 pkt a, b i c rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawa Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności art. 1 ust. 3 oraz art. 4.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące ze Spółdzielnią, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów łączących je ze Spółdzielnią w celu prowadzenia w zasobach mieszkaniowych prac remontowych, konserwacyjnych, przeglądów, likwidacji szkód, zabiegów sanitarnych, odczytów urządzeń pomiarowych i rejestrujących itp. Dane te mogą być również udostępnione przez Administratora Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do uzyskania takich danych dla celów publicznych (sądy, prokuratura, policja itp.).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 3 lub do czasu zakończenia realizacji umowy ze Spółdzielnią.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do ich usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  8. W przypadku uzasadnionych obaw, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., bądź przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781), ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z charakteru umowy i/lub jest niezbędne w celu realizacji ustawowych i statutowych obowiązków Spółdzielni.
  10. Teren Spółdzielni objęty jest monitoringiem wizyjnym rejestrowanym na serwerach Spółdzielni, który udostępniany jest jedynie na pisemny wniosek sądu, prokuratury, policji i innych służb upoważnionych do żądania danych zawartych w zapisie wizyjnym.