Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia i wszystkich jego części należy:

1) podejmowanie uchwał większością 3/4 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach przejścia Spółdzielni w stan likwidacji wskutek uchwał Walnych Zgromadzeń na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

2) podejmowanie uchwał większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach:

a) zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

b) uchwalenia Statutu, bądź jego zmian,

c) odwołania członków Rady Nadzorczej,

d) odwołania tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium,

e) w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią,

3) Podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach, w należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia innych sprawach niż wskazane w pkt. 1) i 2) powyżej, a w szczególności w sprawach:

a) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej.

b) dotyczących sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego, podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

c) wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.

d) wyboru członków Rady Nadzorczej.

e) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

g) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

h) wybór delegata na Zjazd, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

 i) wyznaczenia likwidatora Spółdzielni.

j) uchwalenia, – komu i na jaki cel nastąpi przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółdzielni.

k) podziału Spółdzielni w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia.