Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Podczas korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez Spółdzielnię na stronie internetowej w celu bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" w Toruniu. Jako administrator danych osobowych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy analizę ryzyk związanych z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyk dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak, aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

W związku z statutową działalnością prowadzoną przez Spółdzielnię informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących kategoriach:

1. Dane osobowe członków Spółdzielni - w celu realizacji statutowej działalności Spółdzielni. Dane te przetwarzamy na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Dane osobowe mieszkańców - w celu obsługi nieruchomości. Dane te przetwarzamy na podstawie przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Dane osobowe dłużników - w celu windykacji należności. Dane te przetwarzamy realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. Dane osobowe najemców oraz zleceniobiorców - celem realizacji zawartych umów.

5. Dane osób biorących udział w postępowaniu przetargowym - w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego np. sprzedaży mieszkania lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych.

6. Dane dotyczące usterek i awarii - w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców.

7. Monitoring wizyjny - w celu ochrony osób i mienia. Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez okres nieprzekraczający kilkunastu dni, chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku, okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom (np. policja, prokuratura).

8. Korespondencja - w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją.

9. Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatów do pracy -w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dane te przetwarzamy na podstawie ustawy Kodeks Pracy. Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane ze względu na:

1. Obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych – przez czas ich trwania.

2. Bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. Podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

2. Podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

Obecnie Państwa dane przetwarzane w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej. W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.

2. Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania.

3. Całkowitego usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.

4. Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody).