„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 151 542,85 zł.

Wartość dofinansowania: 524 808,29 zł.