Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie mogło odbyć się w przyjętym zwykle terminie, tj. maj-czerwiec 2020 r.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi Członków Spółdzielni nie wcześniej niż po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Powyższą kwestię reguluje art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zarząd w trosce o bezpieczeństwo Członków Spółdzielni zorganizuje Walne Zgromadzenie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, przy uwzględnieniu wytycznych sanitarnych wydanych przez właściwe organy.