Z przyjemnością informujemy, że do Spółdzielni wpłynęło „Wystąpienie polustracyjne” z lustracji działalności inwestycyjnej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Lustracja ustaliła, że Spółdzielnia prowadziła inwestycję prawidłowo.

W związku z powyższym Związek Lustracyjny nie formułuje wniosków, ani zaleceń polustracyjnych do wykonania.

Puławy, dn. 04.04.2017 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza

                                                                                                 Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                             „Zieleniec”

                                                                                                    ul. Broniewskiego 53E

                                                                                                           87-100 Toruń

 

Wystąpienie polustracyjne

 

W wyniku umowy zawartej w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Delegatury Regionalnej ZLSP w Lublinie z siedzibą w Puławach, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Zieleniec” w Toruniu w dniach od 14 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. (z przerwami) została przeprowadzona przez Związek lustracja działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

I.                   Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni.

II.                Działalność inwestycyjna Spółdzielni.

1.      Podstawy prawne i organizacyjne działalności inwestycyjnej Spółdzielni.

2.      Potrzeby mieszkaniowe, a program inwestycyjny.

3.      Pozyskanie terenów budowlanych.

4.      Poprawność przygotowania inwestycji.

5.      Tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich realizacja.

6.      Nadzór inwestorski.

7.      System finansowania inwestycji.

8.      Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.

9.      Przekazanie lokali przyszłym użytkownikom lokali i ustanawianie odrębnej własności lokali.

10.  Przeglądy gwarancyjne budynków i zwrot kaucji wykonawcy.

III.             Ustalenia końcowe.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego Spółdzielni w rozumieniu art. 89 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zmianami), ani weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikają z faktów stwierdzonych na podstawie przedłożonych lustratorowi dokumentów, wyjaśnień złożonych przez członków Zarządu i pracowników Spółdzielni oraz sporządzonych przez pracowników Spółdzielni zestawień, tabel i załączników.

Szczegółowe ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, który wraz z niniejszym wystąpieniem polustracyjnym stanowi integralną całość. Protokół lustracji został podpisany bez zastrzeżeń przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28 lutego 2017 r.

Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni obejmująca także działalność inwestycyjną za okres od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. badała zagadnienia dotyczące rozpoczętej w 2013 r. realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z boksami garażowymi BM10 przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu. Niniejsza lustracja sprawdzała prawidłowość kontynuacji oraz zakończenia ww. budowy, a także zagadnienia dotyczące rozpoczęcia i realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z boksami garażowymi BM9 przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu (II etap).

Z ustaleń lustracji wynika, że Spółdzielnia przeprowadzała przetargi na wykonawstwo inwestycyjne i zostały one prawidłowo udokumentowane. Lustracja nie wniosła uwag do ich przebiegu. Umowy na realizację robót podpisane przez Zarząd z wykonawcami, w pełni zabezpieczały interesy Spółdzielni. Wystawione przez wykonawców faktury za wykonane roboty zgodne były z wartościami określonymi w umowach.

Ponadto wszystkie unormowania wewnętrzne podjęte przez organy samorządowe Spółdzielni w związku z realizowanymi inwestycjami, t.j. regulaminy, uchwały, decyzje, były zgodne z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 21 ze zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), decyzjami wydanymi przez właściwe organy samorządu terytorialnego w Toruniu i postanowieniami statutu Spółdzielni.

W zakresie technicznym, jak i kosztowym nadzór sprawowany przez poszczególnych inspektorów nadzoru był prawidłowy.

Lustracja nie wniosła także uwag do sporządzonego rozliczenia kosztów budowy, kwalifikowania wydatków w koszty inwestycji, ustalania kosztów budowy poszczególnych lokali mieszkalnych i garaży, a także przekazywania lokali ich przyszłym użytkownikom.

Podsumowując, w zakresie realizacji zakończonej inwestycji - budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu wraz z boksami garażowymi (etap I) lustracja ustaliła, że Spółdzielnia prowadziła inwestycję prawidłowo, zarówno na etapie jej przygotowania, realizacji, zakończenia oraz ostatecznego rozliczenia z wykonawcami robót i nabywcami lokali mieszkalnych i garaży. Podobnie wyglądają ustalenia lustracji co do realizacji etapu II inwestycji przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu.

Zatem na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji stwierdzić należy, że działalność inwestycyjna Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była legalnie, gospodarnie i rzetelnie. Biorąc pod uwagę powyższe Związek nie formułuje wniosków, ani zaleceń polustracyjnych do wykonania.

Wyniki przeprowadzonej lustracji Rada Nadzorcza powinna przedstawić członkom Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do postanowień art. 93 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze. Ponadto Zarząd Spółdzielni obowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie członka Spółdzielni protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informację o ich realizacji. Stosownie do postanowień art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego Zarząd Spółdzielni obowiązany jest także corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację oraz Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z § 26 Instrukcji o lustracji organizacji Spółdzielczych (Załącznik Nr 1 do Uchwały ZO KRS Nr 9/2010 z dnia 01.07.2010 r.) Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółdzielni mogą wystąpić do Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie o korektę ustaleń i wniosków polustracyjnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia polustracyjnego.

Z poważaniem 

Katarzyna Kaźmierska

Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Lublinie

z siedzibą w Puławach

W tym miejscu możecie Państwo dotrzeć do oryginału Wystąpienia.