Z przyjemnością informujemy o pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta, który zbadał prawidłowość sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” za rok 2016.

W ocenie biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe:

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2016 r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnie przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Cieszy nas pozytywna weryfikacja dotychczasowej pracy obecnego Zarządu Spółdzielni i nowej Rady Nadzorczej.

Na szczególne uznanie w tym przypadku zasługuje Zastępca Prezesa Spółdzielni i Główny Księgowy Spółdzielni Pani Wiesława Juszczyk, której przede wszystkim zawdzięczamy tak dobrą ocenę działalności naszej Spółdzielni.

Samo sprawozdanie znajdziecie Państwo tu: