Spotkanie mieszkańców Bielaw z pracownikami administracji i Radą Nadzorczą SM „Zieleniec” odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 r. – godz. 17.30, w budynku przy ulicy Gdańskiej 10.

Spółdzielnię reprezentowali: Jerzy Klugiewicz – Prezes Zarządu Spółdzielni; Wiesława Juszczyk – Zastępca Prezesa; Katarzyna Brożek – sekretarz Rady Nadzorczej; Mariusz Czarnecki – członek Rady Nadzorczej; Paweł Antkowiak – członek Rady Nadzorczej; Piotr Mielnik – inspektor nadzoru budowlanego; Krzysztof Trawiński – inspektor; Ryszard Wieliczko – Administrator.

Przedmiotem spotkania były kwestie dotyczące m.in.: stanu technicznego wideodomofonów, kształtu nowego placu zabaw, bezpieczeństwa na osiedlu.

Pan Krzysztof Trawiński omówił aktualny stan zainstalowanego na terenie osiedla Bielawy systemu oraz przedstawił możliwe rozwiązania i planowane działania w zakresie wymiany urządzeń. Podczas wymiany poglądów zgodzono się, że obecnie stosowany system wideodomofonów nie spełnia oczekiwań mieszkańców Bielaw i należy go wymienić. Pan Piotr Mielnik przedstawił zmodyfikowany na podstawie postulatów mieszkańców plan budowy placu zabaw, który w ogólnym zarysie został zaakceptowany. Stwierdzono, że projekt spełnia zakładany poziom funkcjonalności, a analizie należy poddać jakość poszczególnych urządzeń, możliwość wykorzystania użytkowanych dotychczas po odpowiedniej regeneracji lub remoncie, różnice kosztów, rodzaj podłoża. W czasie dyskusji poruszono temat kosztów, trwałości oraz norm bezpieczeństwa urządzeń i podłoża.

Temat stanu i ewentualnej poprawy bezpieczeństwa rozpatrywany był podczas ogólnej dyskusji. Nawiązano do problemu z systemem wideodomofonów. Wyjaśnień dotyczących technicznego stanu monitoringu osiedlowego udzielił Pan Ryszard Wieliczko – system jest sprawny, a przewidywana w niedalekiej przyszłości wymiana urządzeń nagrywających i ewentualne korekty ustawienia kamer, powinny zoptymalizować jego skuteczność. Pani Katarzyna Brożek zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania dyscypliny i porządku przez mieszkańców.

Ponadto poruszono trzy podstawowe tematy: uporządkowanie terenów zielonych od strony ulicy Olimpijskiej, możliwość wyboru operatorów telewizji kablowej, wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Gdańskiej. Uzgodniono, że Zarząd Spółdzielni ponownie wystąpi do Urzędu Miejskiego w Toruniu w sprawie uporządkowania pasa zieleni przylegającego do ulicy Olimpijskiej. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na dostarczanie usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych z kolejnym operatorem, tj. Orange Polska SA, co stworzy mieszkańcom możliwość wyboru usług tego rodzaju. Za bardzo istotny uznano problem wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ulicę Gdańską na wysokości budynku nr 10. Przejście takie miałoby duże znaczenie dla poprawienia bezpieczeństwa przechodzących ulicę dzieci i młodzieży – jest to najbliższa droga do znajdującej się w pobliżu szkoły. Dotychczasowe rozmowy z Miejskim Zarządem Dróg nie przyniosły rezultatów. Zobowiązano administrację Spółdzielni do podjęcia działań, obligujących MZD do zajęcia jednoznacznego stanowiska i, w efekcie, korzystnego dla mieszkańców rozwiązania problemu.

Omawiano również kwestię korzystania z suszarni znajdujących się w budynkach osiedla oraz porządku w piwnicznych ciągach komunikacyjnych. Uznano, że niezbędne jest stosowanie dotychczasowej praktyki zachowania czystości, tj. sprzątanie korytarz piwnicznych przynajmniej jeden raz w miesiącu, sprawdzanie stanu suszarni po użytkowaniu ich przez mieszkańców, w tym oszczędzania energii (zamykanie termozaworów i okien).