Zgodnie z wolą Członków Spółdzielni wyrażoną w uchwale Walnego Zgromadzenia 10/2013 z 23 i 24 kwietnia 2013 r. Spółdzielnia realizuje program termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Program ten nie dotyczy budynków Spółdzielni wykonanych w nowszej technologii, w szczególności budynków na Osiedlu Bielawy.

Członkowie podjęli w tej samej uchwale decyzję o zwrocie do Spółdzielni wydatkowanych na prace termomodernizacyjne środków. Wprowadzenie opłaty z tytułu termomodernizacji stanowi zatem realizację postanowień Członków SM „Zieleniec” i pozwoli na kontynuację tego programu. Przypominamy, że opłata na termomodernizację nie dotyczy wszystkich lokali lecz wyłącznie tych, które są objęte programem termomodernizacji.

Zatem opłatę będą uiszczać mieszkańcy budynków już ocieplonych w ramach etapu I i tych, które zostaną ocieplone w ramach etapu II programu termomodernizacji.

Wskazujemy również, że zmiany opłat umożliwią wykonanie koniecznych remontów starzejących się zasobów Spółdzielni. Pozwolą także na wynagrodzenie trudu pań sprzątających nasze klatki schodowe. Spółdzielnia zamierza powierzyć im sprzątanie piwnic. Zgadzamy się bowiem z Państwem, że ich stan szczególnie na Zieleńcu pozostawia wiele do życzenia.

 

 

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Zarządu SM „Zieleniec”

w Toruniu z dnia 19 września 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.) zawiadamia o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni. Zgodnie z wymienionym unormowaniem, o zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1-2 i 4 wymienionej ustawy, tj. członków spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właścicieli niebędących członkami spółdzielni) co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, na wniosek Zarządu, w dniu 9 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę nr 21/2016 w sprawie zmian opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu.

Wymienioną uchwałą ustalono wysokość opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w następujący sposób:

1) fundusz remontowy:

a) dla osób będących członkami SM „Zieleniec” – 0,70 zł/m²/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 1,20 zł/m²/m-c,

2) sprzątanie klatki:

a) dla lokali mieszkalnych - 10 zł/lokal/m-c,

b) dla lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – 24 zł/lokal/m-c,

3) opłata na termomodernizację:

a) dla osób będących członkami SM „Zieleniec” – 1,00 zł/m²/m-c,

b) dla osób niebędących członkami SM „Zieleniec” – 1,20 zł/m²/m-c,

4) oświetlenie terenu – 8 zł/lokal/m-c.

Opłata wskazana w pkt. 3 dotyczy wyłącznie lokali objętych programem termomodernizacji.

Opłata wskazana w pkt. 4 dotyczy lokali wchodzących w skład Osiedla Bielawy.

Pozostałe opłaty obowiązujące w SM „Zieleniec” pozostają bez zmian.

Aktualne zestawienie opłat stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Zmiana stawek opłat obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Uzasadnienie

W dniu 26 lipca 2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu przedłożył Radzie Nadzorczej wniosek o zmianę opłat na pokrycie kosztów o jakich mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd wskazał, iż podwyżka opłat ma swoje uzasadnienie w planie gospodarczym, a także analizie kosztów za rok 2015 i I półrocze 2016 r. Stan funduszu remontowego dla Osiedla Zieleniec i Bielawy, bez uwzględnienia funduszu na legalizację wodomierzy, na początku roku 2015 wynosił -1.122.581,08 zł, zaś na 30 czerwca 2016 r. -1.778.034,67 zł. Wobec powyższego z całą pewnością obecny odpis na fundusz remontowy w znikomym stopniu pokrywa konieczne wydatki. Podwyżka odpisu na fundusz remontowy, przy jednoczesnym wprowadzeniu opłaty na termomodernizację umożliwi zahamowanie generowania wyniku ujemnego i urzeczywistni w zakresie opłat, koszty jakie ponosi Spółdzielnia.

Do wprowadzenia odpisu na termomodernizację skłonił Radę nie tylko ujemny wynik na funduszu remontowym, ale także wola Członków Spółdzielni wyrażona w uchwale Walnego Zgromadzenia SM „Zieleniec” z dnia 23 i 24 kwietnia 2013 r. nr 10/2013, która zobowiązała Radę do wprowadzenia takiego odpisu. W tym miejscu należy podkreślić, iż opłata na termomodernizację obejmować będzie jedynie lokale objęte tym programem, które to zostały wskazane w uchwale WZ nr 10/2013. Ponadto należy wskazać, iż rzeczywiste koszty termomodernizacji były wyższe od szacunkowych zaprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku, zaś szacunkowe wyliczenia obejmowały wpływy z opłaty termomodernizacyjnej, której jednak Rada Nadzorcza nie wprowadziła. Z tych też względów konieczne stało się nie tylko podwyższenie odpisu na fundusz remontowy, ale także wprowadzenie opłaty na termomodernizację.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z § 80 Statutu SM „Zieleniec” uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Opłata za sprzątanie klatek schodowych w zasobach Spółdzielni również wynika z wyższych kosztów nad przychodami. Saldo za I półrocze 2016 r. wynosi -3.308,16 zł. Zwiększenie kosztów w tym przypadku związane jest ze zmianą wynagrodzenia dla osób sprzątających klatki schodowe, których wynagrodzenie zależne jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana opłaty za oświetlanie terenu wynika bezpośrednio z ujemnego bilansu i dotyczy jedynie Osiedla Bielawy. Saldo za I półrocze 2016 r. dla Osiedla Bielawy wynosi -4.359,18 zł. co w pełni uzasadnia zastosowanie podwyżki tego składnika opłat.

Zastępca Prezesa SM „Zieleniec”                                               Prezes SM „Zieleniec”

      Wiesława Juszczyk                                                              Jerzy Klugiewicz

 

Załącznik do Zawiadomienia z dnia 19 września 2016 r. „Wysokość opłat za używanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.